تغییر زمان زیرنویس - SrtSub Shift

با این ابزار شما می توانید زیرنویس های ناهماهنگ را تنظیم نمایید و نسخه هماهنگ شده را دانلود کنید

بدین صورت که متن زیرنویس مربوطه را در کادر پایین قرار داده و مقدار زمان ناهماهنگ را در بخش مقدار شیفت به جلو یا عقب تنظیم می کنید

نهایتا با زدن دکمه تبدیل فایل هماهنگ شده را استخراج و دانلود می نمایید


متن زیرنویس خود را وارد کنیدمقدار جهت شیفت (به ثانیه):